2008
China Beijing DEC 20
Shibuya NOV 7
Taiwan SEP 21
Shibuya APR 3

2007
Kagurazaka FEB 11

kyoto JAN 28
China Beijing JAN 5-8


2006

Taiwan DEC 20-25
Korea AUG 17-20
Shibuya AUG 13
Taiwan JUL 27-30


2005
Hong Kong SEP 15-20
Japan JUL
Korea JAN 20-25